Privacy en algemene voorwaarden

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘hypnotherapeutisch consult’, of ‘psychosociaal consult’
 • de kosten van het consult

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden van Verdwaald Femmetje

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en  alle leveringen en diensten van Verdwaald Femmetje m.b.t. hypnotherapie en coaching.  Verdwaald Femmetje behoudt zich het recht voor, deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

Verdwaald Femmetje is (onder de naam Mascha Ringers en registratienummer 12015) aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging voor Hypnotherapeuten (NBVH) en zij ontvangt ieder jaar een licentie welke in de praktijk zichtbaar wordt opgehangen. Deze licentie wordt jaarlijks door de NBVH verstrekt en garandeert dat Verdwaald Femmetje voldoet aan de benodigde eisen t.a.v. opleidingen, bijscholing en intervisie.

Verdwaald Femmetje is gehouden aan de vastgestelde beroepscode, gedragsregels en beroepsprofielen voor therapeuten zoals de NBVH en RBZC deze hanteren.

De cliënt sluit samen met Verdwaald Femmetje een behandelovereenkomst waarin rechten en plichten van beide zijden zijn geregeld. Hierin staan ook de belangrijkste formele gegevens van de cliënt en  de gemaakte hulpverleningsafspraken. De behandelovereenkomst dient door de cliënt en Verdwaald Femmetje te worden ondertekend en voorzien van een dagtekening. In het eerste gesprek ontvangt de cliënt  de Algemene Voorwaarden.

Consulten, gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen Verdwaald Femmetje en haar cliënt(en) plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Verdwaald Femmetje  zal nooit enige mededeling doen aan derde partijen, over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij de cliënt hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.

Deelname aan een (hypnose) sessie of consult is vrijwillig. Omdat geen enkele therapie 100% garanties biedt kan ook Verdwaald Femmetje geen garanties op het eindresultaat geven. Verdwaald Femmetje kan wel garanderen dat zij haar uiterste best zal doen om haar cliënt te helpen en daarbij maakt Verdwaald Femmetje gebruik van gangbare en beproefde technieken binnen de Hypnotherapie en Coaching. De cliënt is verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn/haar daden tijdens en na de hypnose sessie, behandeling en/of consult.

De cliënt past interventies, waarvan hij/zij heeft kennisgenomen, onder geen beding toe op anderen. Oefeningen die aan de cliënt zijn aangeleerd worden uitsluitend door de cliënt zelf gehanteerd en mogen onder geen voorwaarden aan anderen worden aangeleerd of overgedragen.

Verdwaald Femmetje aanvaardt geen aansprakelijkheid als blijkt dat de cliënt onverantwoord handelt, dan wel zonder overleg andere therapieën aangaat of is aangegaan dan wel enige medische- of andere, voor de therapie of coaching belangwekkende informatie, heeft verzwegen of achtergehouden.

Verdwaald Femmetje is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals o.a. gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie. De cliënt vrijwaart Verdwaald Femmetje van alle aanspraken van derden terzake.

Verdwaald Femmetje is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of ziekte, noch voor schade aan eigendommen van cliënten, noch voor schade veroorzaakt door cliënten voortvloeiend uit of verband houdend met de behandelingen, sessies en consulten.

Verdwaald Femmetje verplicht zich de cliënt door te verwijzen naar een collega, zorgverlener of arts, indien de behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

Verdwaald Femmetje behoudt zich het recht voor om cliënten te weigeren en zal indien zulks het geval is de reden opgeven.

Verdwaald Femmetje kan de overeenkomst eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van haar kan worden gevergd dat zij de overeenkomst voortzet.

Indien de cliënt voortzetting van de behandeling niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan de cliënt deze eenzijdig beëindigen (met inachtneming van het tijdig afzeggen van een afspraak).

De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 48 uur van tevoren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de sessie/het consult in rekening worden gebracht.

Verdwaald Femmetje verplicht zich aan het tarief te houden zoals beschreven op de website. Betalingswijze van de behandeling is contant per sessie/consult. In de praktijk is er geen mogelijkheid tot pinnen. Een factuur wordt na de behandeling meteen meegegeven of nagestuurd.

De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het indienen van de declaraties bij zijn/haar ziektekostenverzekeraar. De cliënt dient zelf te informeren of de ziektekostenverzekeraar de sessie/consult vergoedt. De factuur van Verdwaald Femmetje is voorzien van alle noodzakelijke  informatie t.b.v. de vergoeding door de zorgverzekeraar. Daadwerkelijke vergoeding van de declaraties valt buiten de verantwoordelijkheid van Verdwaald Femmetje.

Voor eventuele onopgeloste klachten over de behandeling kan de cliënt zich wenden tot de onafhankelijke klachtencommissie SCAG waarbij Verdwaald Femmetje is aangesloten. Meer informatie over het indienen van een klacht is te vinden op deze website: www.scag.nl.

Indien er gegronde aansprakelijkheidsstelling is, kan deze nooit hoger zijn dan het maximaal door de verzekeraar uit te keren bedrag.

Gratis kennismaking?

Heb je nog vragen, of wil je kijken of er een klik is?